top of page
PRE-WORKOUT
ເພີ່ມຂີດຄວາມທົນທານຂອງຮ່າງກາຍ, ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອເຮັດວຽກໄດ້ຫນັກຂຶ້ນ ຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມເນື້ອມີຄວາມທົນທານຫລາຍຂຶ້ນ, ມີສະມາທິ ໂຟກັສໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການອອກກຳລັງກາຍເຂັ້ມຂົ້ນຂຶ້ນ. ລົດອາການເມື່ອຍລ້າຫລັງການອອກກຳລັງກາຍທີ່ຫນັກ.
bottom of page